Chi tiết câu hỏi

Ở ${25^0}C$ một thanh thép dài 12 m. Tìm nhiệt độ cần tăng thêm để thanh thép dài 12,01m. Biết khi nhiệt độ tăng lên ${1^0}C$ thì chiều dài thanh thép tăng thêm 0,000012 chiều dài ban đầu.

228

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6