Chi tiết câu hỏi

Tuyến giáp sử dụng phương thức nào để gửi thông tin điều hoà ngược âm đến tuyến yên ?

283

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 8