Chi tiết câu hỏi

Complete the following dialogue.
A: Are you OK?
B: Yes, … . Thanks.

445

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 4