Chi tiết câu hỏi

Choose the correct response.
Lan and Mai: Good morning, Mrs. Brown.
Mrs. Brown: ... .
A. Good bye, children.
B. I’m fine, thanks.
C. Nice to meet you.
D. Good morning, children.

468

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 4