Chi tiết câu hỏi

Choose the correct response.
Mom: Good night, son.
Son: …

A. Goodbye, Mom. B. Good evening, Mom.
C. Good night, Mom.
D. See you later, Mom.

579

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 4