Chi tiết câu hỏi

Rewrite the sentence into the reported speech.
“If John studies hard, he will pass the exam tomorrow.” said she.
→ She said that …

281

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 12